Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Vida Navickienė
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus pedagoginis institutas lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija, aukštasis išsilavinimas 1996
Vilniaus pedagoginis universitetas humanitarinių mokslų magistras, aukštasis išsilavinimas 1997
Vilniaus pedagoginis universitetas daktaras (Edukologijos 07S) 2011
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Lektorė, docentė (nuo 2010 m.) 2003-2013
Lietuvos edukologijos universitetas Lektorė 2012-2017
Lietuvos edukologijos universitetas Akademinės kokybės skyriaus vedėja 2015-2017
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Docentė 2016--
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Edukacinių kompetencijų grupės l. e. vedėjo pareigas 2017-2019
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Edukacinių kompetencijų grupės edukologė, docentė 2019--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2006-2006 Žemienė A., Navickienė V. Specialybės kalba socialinių mokslų studentams. Vilnius: VTVK, 2006.
2007-2017 Navickienė V. Kolegijos dėstytojas: mokslo ir praktikos dermė. Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė. Kaunas: Kauno kolegija, 2007.
2008-2008 Navickienė V. Aukštojo mokslo diversifikacija instituciniu aspektu. Smulkiojo ir vidutinio verslo iššūkiai: teoriniai ir praktiniai aspektai. Vilnius: VTVK, 2008.
2008-2008 Navickienė V., Petrauskienė A., Raščiuvienė I. Tarpasmeninių santykių valdymas smulkiojo verslo įmonėje. Projekto „Verslo įmonių ir kolegijų dėstytojų gebėjimų atlikti kokybinius tyrimus ugdymas“ tyrimų ataskaitų rinkinys, studija-kompendiumas, I tomas. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2008.
2009-2009 Navickienė V. (2009). Procesai, sąlygojami neuniversitetinio aukštojo mokslo išorinės diversifikacijos. Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 1 (22). Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. / Straipsnio tekstas pateiktas ir referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CEEOL ir Index Copernicus.
2009-2009 Navickienė V. (2009). Išorinės diversifikacijos sąlygojamų koleginio aukštojo mokslo ir darbo rinkos institucijų santykis. Verslo ir teisės aktualijos, t.4. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530 / Straipsnio tekstas pateiktas ir referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse Index Copernicus, EBSCO Publishing Business source complete, TOC Premier.
2009-2009 Leišytė L., Navickienė V., Želvys R., Zenkienė L. (2009). The Understanding of the Bologna Process in Lithuanian Higher Education. Prieiga per internetą http://www.eair.nl/forum/vilniuauthors.asp?track=17&wat=track
2011-2011 Navickienė V. (2011). Aukštojo koleginio mokslo misijos kaitos ir plėtros tendencijos. Pedagogika, Nr. 102. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. Straipsnio tekstas pateiktas ir referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse C.E.E.O.L., EBSCO Publishing, Index Copernicus, SCOPUS, OCLC, MLA, DOAJ, CSA.
2014-2014 Navickienė V. (2014). The Development of College Teachers’ Intercultural Competences and their Application in Educational Activity. Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt /Education and Academic Self-concept in the Globalized World. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft Bd. 28 Herausgegeben von Gerd-Bodo von Carlsburg, Algirdas Gaižutis und Airi Liimets) Frankfurt/M.:Peter Lang (im Druck)
2015-2015 Navickienė V. (2015). „Factors Promoting Diversification of College Education in Lithuania”. “Abstracts & Proceedings CD-ROM” ISBN: 978-605-64453-2-3. Turkey, Istanbul.
2015-2015 Navickienė, V., Vainorytė, B. (2015). Lietuvos kolegijų nuotolinių studijų e. mokymosi formų ir priemonių analizė. Pedagogika. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. Straipsnio tekstas teikiamas ir referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse C.E.E.O.L., EBSCO Publishing, Index Copernicus, SCOPUS, OCLC, MLA, DOAJ, CSA.
2015-2015 Navickienė, Vida, Vainorytė, Brigita. (2015). Improvement of accessibility of higher college education in Lithuania applying forms of e-learning. Rural environment. Education. Personality. (REEP) [elektroninis išteklius]: proceedings of the 8th international scientific conference: [May 15th-16th, 2015, Jelgava, Latvia]. No. 8 (2015). Jelgava: Latvia university of agriculture, Institute of education and home economics. ISSN 2255-808X, ISBN 9789984481791. P. 139-147. The Proceedings after the conference will be submitted for publishing in databases: Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, EBSCO, CAB Abstracts, AGRIS.
2015-2015 Navickienė, V. (2015). Kokybiniai koleginio aukštojo mokslo kaitos aspektai. Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos sanglauda: mokslo studija. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISBN 9789955209942
2017-2017 Navickienė, V., Salienė, V., Urnėžienė, E., Valantinaitė, I., Leonavičienė, V. (2017). Aukštųjų mokyklų dėstytojų edukologinių kompetencijų poreikio pagrindimas: dokumentų analizė (Substantiation of Need for Educational Competences of Higher Education Lecturers: Document Analysis). Pedagogika, T. 126, Nr. 2, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. Straipsnio tekstas teikiamas ir referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse C.E.E.O.L., EBSCO Publishing, Index Copernicus, SCOPUS, OCLC, MLA, DOAJ, CSA.
2017-2017 Navickienė, V., Urnežienė, E. (2017). The Concept of the Need for Teachers' Educational Competences in the Strategic Documents of Lithuanian Higher. Rural environment. Education. Personality. (REEP) [elektroninis išteklius]: proceedings of the 10th international scientific conference: [May 12th-13th, 2017, Jelgava, Latvia]. No. 10 (2017). Jelgava: Latvia university of agriculture, Institute of education and home economics. ISSN 2255-808X
2018-2018 Adomaitytė G., Žilinskaitė-Vytienė, V., Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Ž., Valantinaitė, I., Navickienė, V. (2018). Shift of creativity concepts: from mysticism to modern approach. Filosofija, sociologija, t. 29, Nr. 3. Thomson Reuters (Web of Science), IPSA (International Political Science Abstracts), Scopus, EBSCO, CEEOL ir kt.
2018-2018 Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Ž., Adomaitytė, G., Žilinskaitė-Vytienė, V., Navickienė, V., Valantinaitė I. (2018). Communication of creativeness in business media. Creativity studies, vol. 11, iss. 1. Tarptautinėse duomenų bazėse SCOPUS, EBSCO, ERIH Plus ir kt.
2018-2018 Navickienė, V. (2018). Improvement of educational competencies in the context of lifelong learning: attitude of higher education teachers. International conference The Future of Education. 8th edition. Florence, Italy, 28-29 June 2018: conference proceedings. ISSN 2384-9509.
2019-2019 Vida Navickienė; Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė; Ilona Valantinaitė; Viktorija Žilinskaitė-Vytienė (2019). The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher. Creativity studies, vol. 12, iss. 1.
2019-2019 Vida Navickienė; Birutė Juodagalvienė (2019). Verslo krypties studentų inžinerinės grafikos dalyko mokymo(si) aspektai. Inžinerinė ir kompiuterinė grafika: konferencijos pranešimų medžiaga.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
07S Navickienė V. (2014). The Development of College Teachers’ Intercultural Competences and their Application in Educational Activity. Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt /Education and Academic Self-concept in the Globalized World. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft Bd. 28 Herausgegeben von Gerd-Bodo von Carlsburg, Algirdas Gaižutis und Airi Liimets) Frankfurt/M.:Peter Lang (im Druck) 2014
07S Navickienė V. (2015). „Factors Promoting Diversification of College Education in Lithuania”. “Abstracts & Proceedings CD-ROM” ISBN: 978-605-64453-2-3. Turkey, Istanbul. 2015
07S Navickienė, Vida, Vainorytė, Brigita. (2015). Improvement of accessibility of higher college education in Lithuania applying forms of e-learning. Rural environment. Education. Personality. (REEP) [elektroninis išteklius]: proceedings of the 8th international scientific conference: [May 15th-16th, 2015, Jelgava, Latvia]. No. 8 (2015). Jelgava: Latvia university of agriculture, Institute of education and home economics. ISSN 2255-808X, ISBN 9789984481791. P. 139-147. The Proceedings after the conference will be submitted for publishing in databases: Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, EBSCO, CAB Abstracts, AGRIS. 2015
07S Navickienė, V., Salienė, V., Urnėžienė, E., Valantinaitė, I., Leonavičienė, V. (2017). Aukštųjų mokyklų dėstytojų edukologinių kompetencijų poreikio pagrindimas: dokumentų analizė (Substantiation of Need for Educational Competences of Higher Education Lecturers: Document Analysis). Pedagogika, T. 126, Nr. 2, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. Straipsnio tekstas teikiamas ir referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse C.E.E.O.L., EBSCO Publishing, Index Copernicus, SCOPUS, OCLC, MLA, DOAJ, CSA. 2017
07S Navickienė, V., Urnežienė, E. (2017). The Concept of the Need for Teachers' Educational Competences in the Strategic Documents of Lithuanian Higher. Rural environment. Education. Personality. (REEP) [elektroninis išteklius]: proceedings of the 10th international scientific conference: [May 12th-13th, 2017, Jelgava, Latvia]. No. 10 (2017). Jelgava: Latvia university of agriculture, Institute of education and home economics. ISSN 2255-808X 2017
07S Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė; Vida Navickienė. (2020). A liberal versus an entrepreneurial university? How universities communicate their values. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science = Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология, № 53. 2020
07S lona Valantinaitė; Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė; Vaida Asakavičiūtė; Vida Navickienė. (2020). The idea of mass culture in the technologized context of lifelong learning from the philosophical perspective of Ortega y Gasset. Filosofija, Sociologija, t. 31, Nr. 3. 2020
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2011-04-20 Navickienė V., 2011. Mokymosi visą gyvenimą svarba kolegijos absolvento profesinei karjerai. 5-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė“, Kauno kolegija.
2012-03-15 Navickienė V. (2012). Koleginio aukštojo mokslo vystymosi laikotarpiai – dokumentų analizė. Tarptautinė mokslinė konferencija „Aukštojo mokslo erdvės: iššūkiai ir galimybės“ („Higher Education Studies: Challenges and Opportunities“). (Nr. KŽ-280)
2012-04-06 Navickienė V. (2012). Dėstytojo kompetencijos masinio aukštojo mokslo kontekste. Konferencija „Edukatoriaus kompetencijos globalių iššūkių kontekste: pokyčių analizė ir vertinimai mokslinių bei praktinių įžvalgų aspektu“ TTVAM.
2012-05-20 Navickienė V. (2012). Studentų įtraukimo į kolegijų mokslinę taikomąją veiklą problematika. V-oji mokslinė praktinė konferencija „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“. Vilniaus kolegija.
2013-04-19 Navickienė V. (2013). Studentų pasirinkimą studijuoti kolegijose lemiantys veiksniai. 5-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė“. (Kauno kolegija).
2013-10-14 Navickienė V. (2013). Intercultural Competences: Development and Application in Education Activity of College Lecturers. Tarptautinė mokslinė konferencija „Edukologijos mokslas globalaus identiteto paieškose“ / „Educational science in the search of global identity“ (Lietuvos edukologijos universitetas, Heidelbergo aukštoji pedagoginė mokykla, Vokietija).
2014-12-04 Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas“ „Learning materials in the 21st century: creation and application“. Skaitytas pranešimas (kartu su Vainoryte B.) "Kolegijų nuotolinių studijų e. mokymosi priemonių kokybinė analizė." 2014 m. gruodžio 4 d. Lietuvos edukologijos universitetas.
2015-02-01 Tarptautinė mokslinė konferencija „INTCESS15- International Conference on Education and Social Sciences“. Skaitytas pranešimas „Factors Promoting Diversification of College Education in Lithuania”. 2015 m. vasario 1–5 d. OCERINT (International Organization Center of Academic Research), Turkey, Istanbul.
2015-05-15 Navickienė, Vida, Vainorytė, Brigita. Improvement of accessibility of higher college education in Lithuania applying forms of e-learning. Rural environment. Education. Personality. (REEP) [elektroninis išteklius]: proceedings of the 8th international scientific conference: [May 15th-16th, 2015, Jelgava, Latvia]. No. 8 (2015). Jelgava: Latvia university of agriculture, Institute of education and home economics.
2015-10-15 Navickienė V., Salienė V., Urnežienė E., Valantinaitė I., Leonavičienė V. Aukštųjų mokyklų dėstytojų edukacinių kompetencijų poreikio pagrindimas: dokumentų analizė // Tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2015 m. spalio 15 d.
2016-02-06 Navickienė V. (2016). “Educational Competences of Lithuanian Teachers in Higher Education and their Improvement: Analysis of Strategic Documents“. 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015). 04-06 February 2016, University of Alcala, Madrid, Spain.
2016-11-26 Navickienė V., Valantinaitė I., Urnežienė E. (2016). Skaitytas pranešimas „Aukštosios mokyklos dėstytojo daugiamatiškumas – studentų požiūris“. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“. 2016 m. lapkričio 26 d., Lietuvos edukologijos universitetas.
2017-05-12 Navickienė V., Urnežienė E. The Concept of the Need for Teachers' Educational Competences in the Strategic Documents of Lithuanian Higher. Rural environment. Education. Personality. (REEP). 10-oji tarptautinė mokslinė konferencija. 2017 m. gegužės 12 d., Jelgava, Latvia.
2018-06-29 Navickienė, V. (2018). Improvement of educational competencies in the context of lifelong learning: attitude of higher education teachers. International conference „The Future of Education“, Florence, Italy, 28-29 June 2018.
2019-10-11 Navickienė V. (2019). Kritinio mąstymo ugdymo sistemiškumas inžinerinėse studijose – Vilniaus Gedimino technikos universiteto atvejis. III-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija „Ugdymo ir švietimo ateities idėjos“. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2019 m. spalio 11–12 d.
2019-11-07 Valantinaitė I., Navickienė V. (2019). Dėstytojo fenomenas į studentą orientuotose studijose. The 4th International Scientific Conference „Education Policy in Cultural Contexts: Transmission And/Or Transformation“. Vilniaus universitetas, 2019m. lapkričio 7–8 d.
2020-09-23 23rd International Conference on Interactive Collaborative Learning 49th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, 23–25 September 2020, Virtual Conference (TalTech Mektory, Tallinn, Estonia). Presentation:"The Improvement of Engineering Subject Didactics and the Didactic Abilities of Teachers for Teaching Social Sciences Students: Case of Engineering Graphics".
2020-12-05 „Humanizmas mokymo(si) procese“ 2020 m. gruodžio 5 d. Lietuvos humanistinės psichologijos asociacija. Pranešimas: Navickienė V., Valantinaitė I. „Harmoningas dėstytojas šiuolaikinio studento akimis“
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B1
rusų C1 C1 B1
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Vroclavo universitetas Lenkija Paskaitų pedagogine tematika vedimas. 2015-2015
Rygos pedagogikos ir švietimo vadybos akademija Latvija Tarptautinė programa Erasmus + (Staff mobility for training). Pedagoginių programų ir universiteto vidinės ir išorinės kokybės užtikrinimo sistemos analizė ir aptarimas. 2015-2015
Valstybinis studijų fondas Lietuva Aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai "Studijų prieinamumo didinimas" 2016-2017
Huelvos universitetas Ispanija Tarptautinė programa Erasmus + (Staff mobility for training). Diskusijos su kitų Europos šalių aukštųjų mokyklų atstovais aukštojo mokslo formuojamos politikos klausimais, studentų įtraukimo į tarptautiškumo, judumo procesus, į studentą orientuotų studijų aptarimas. 2017-2017
ŠMPF JK / Lietuva Aukštojo mokslo konsultantų tinklo narė. Projektas „Į studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir pasiekimų vertinimo dermė“. "Assessment - opportunities and challenges in higher education" 2017-2017
Talino technikos universiteto Inžinerinės pedagogikos centras Estija Inžinerinės pedagogikos seminarų tematikų, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos, tarptautinės inžinerinio rengimo pedagogikos asociacijų patirties aptarimas. 2018-2018
SHEILA Belgija Baigiamoji tarptautinė projekto konferencija "Conference on Supporting Higher Education to Integrate Learning Analytics" (Briuselis) 2018-2018
SKVC Lietuva 20 metų po Sorbonos deklaracijos: Bolonijos procesas Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. 2018-2018
Advance HE (Jungtinė Karalystė) / VGTU Lietuva Seminaras "Transforming Teaching in Higher Education" 2018-2018
Coventry University (Jungtinė Karalystė) / VGTU Lietuva Seminaras „Organizacijų akademinė plėtra (Coventry atvejo analizė): studijų programų ir dalykų portfelio kūrimas, akademinės plėtros strategija, studijų proceso duomenų naudojimas ir palyginimas, akreditavimas kaip akademinė patirtis“ 2018-2018
Darmštato taikomųjų mokslų universitetas Vokietija Studentų projektinių darbų peržiūra, lankymasis socialinių partnerių įmonėse, Kanados, JK, Vengrijos, Islandijos ir kitų užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų patirties organizuojant studijų procesą aptarimas. 2018-2018
SKVC Lietuva Pedagogikos studijų programų tobulinimas įtraukties metodų pagrindu 2018-2018
Vienos technikos universitetas Austrija Strateginio mokymo tobulinimo centre išanalizuotos ir aptartos dėstytojų edukologinių kompetencijų tobulinimo galimybės, jų turinys ir sistema, dalyvavimas įvairiose edukologinėse veiklose. 2019-2015
Vienos technikos universitetas Austrija Seminaras "Skaitmeniniai mokymo(si) resursai" ("Digitale Ressourcen in der Lehre") 2019-2019
Vives taikomųjų mokslų universitetas (Torhout) Belgija Baigiamoji tarptautinio projekto konferencija "Decoding the Disciplines in European Institution of Higher Education: Interdisciplinary and Intercultural Approach to Teaching and Learning " 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2011-2013 Projektas „TTVAM verslo ir rinkodaros studijų krypčių studijų programų atnaujinimas“ , Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-040. Projekto vykdytojas - Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. Projekto tikslas - didinti TTVAM studijų tarptautiškumą atnaujinant TTVAM Transporto vadybos, Rinkodaros vadybos ir Reklamos vadybos studijų programas.
2014-2014 Ekspertė ir vykdytoja ŠMM ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.
2015-2015 Vykdytoja ES struktūrinių fondų projekte „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001).
2018-2018 Projektas „Technologinių studijų srities studentų kritinio mąstymo ugdymas grindžiamas paritetiniais santykiais“ pagal ŠMM programą „Studijų ir mokslo plėtra“
2020-2020 „Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis ir rekomendacijos ekstremaliam ir pereinamajam laikotarpiui (EKSTRE)“. Projekto nr.: P-COV-20-54. Lietuvos mokslo taryba, Sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirti projektai.
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2013-2014 Aukštųjų mokyklų vadovėlių recenzavimas.
2018-2019 Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA, angl. LERA).