Studijos


PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS DARBO PROGRAMA
 
 1. Praktikos pavadinimas: FMGSB19811 Profesinės veiklos praktika.
 2. Praktikos tikslas: Profesinės veiklos praktikos metu studentas turi susipažinti su departamento, įmonės, organizacijos ar kitos institucijos veikla. Susipažįstant ir analizuojant institucijos veiklą būtina susipažinti su sprendžiamų uždavinių metodais ir algoritmais, su programine įranga, kuri naudojama institucijoje konkrečių uždavinių sprendimui.
 3. Praktikos trukmė:
  • Praktika atliekama 8 semestre;
 4. Rekomenduojama praktikos vieta: įmonių bei įstaigų informacinių technologijų padaliniai.
 5. Praktikos programos aprašas: Susipažinti su įmonės arba įstaigos, kurioje atliekama profesinės veiklos praktika, struktūra, padalinių funkcijomis ir ryšiais. Susipažinti su padalinio, kuriame atliekama praktika, infrastruktūra ir veiklos kryptimis. Atlikti įmonėje, įstaigoje arba jos padalinyje įdiegtų informacinių sistemų inžinerijos gamybos priemonių ir sistemų analitinę apžvalgą. Atlikti individualią užduotį, detaliai analizuojant įdiegtas arba diegiant praktikos įmonėje ar įstaigoje naujas informacines technologijas, ypatingą dėmesį kreipiant į programinių sistemų integravimo galimybes ir/arba pasirinkti baigiamojo darbo temą ir atlikti probleminės situacijos analizę.
 6. Praktikos individualių užduočių temos susietos su informacinių technologijų analizės, projektavimo ir programinių sistemų integravimo galimybėmis.
 7. Reikalavimai praktikos ataskaitai:
  • Praktikos atskaitoje turi būti pateiktas atliktų užduočių detalus aprašymas. Jo apimtis iki 15 puslapių;
  • Praktikos ataskaita turi būti įforminta pagal Vilniustech reikalavimus;
  • Parengti profesinės veiklos praktikos referatą ir pranešimą, skirtą praktikos rezultatams pristatyti.
 8. Rekomenduojama literatūra: Petras Gerdžiūnas, Vytautas Plakys. Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai. Vilnius. „Technika“. 2007. Kita literatūra nurodoma ir renkama profesinės veiklos praktikos bazėje.
 9. Reikalavimai atsiskaitymui už atliktą praktiką:
  • Sudaryta Studento praktinio mokymo sutartis;
  • Praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas;
  • Pateikta išsami praktikos ataskaita.
1 skyrius. Trumpa organizacijos struktūros apžvalga;
2 skyrius. Praktikoje taikytų informacinių technologijų teorinių pagrindų aprašymas;
3 skyrius. Praktikoje sukurtų produktų aprašymas bei vertinimas;
4 skyrius. Išvados;
5 skyrius. Literatūros sąrašas (jei buvo naudota);

Iš viso ataskaita maždaug apie 15 puslapių (su tituliniu).
Reikalingas įmonės vadovo atsiliepimas, įvertinimas pažymiu (užpildyta forma).
Bakalauro baigiamojo darbo dalį sudaro 4 gynimai:
 1. Bakalauro baigiamojo darbo pirmos dalies gynimas (BBD1) – septinto semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 2. Bakalauro baigiamojo darbo antros dalies gynimas (BBD2) – aštunto semestro antroje pusėje (balandžio mėnesį);
 3. Bakalauro baigiamojo darbo katedrinis gynimas – aštunto semestro antroje pusėje (gegužės mėnesį);
 4. Bakalauro baigiamojo darbo viešas gynimas – aštunto semestro antroje pusėje (birželio mėnesį);
   
   

BBD 1

BAKALAURO BAIGIAMASIS DARBAS 1
 
GYNIMŲ DATA: paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Atspausdintą BBD1 rašto dalį (spalvotai spausdinti nereikia);
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis lapas;
 2. Darbo aktualumas ir problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. BBD1 metu ginama tik teorinė dalis (esamos literatūros analizė ir jos rezultatai, pasirinktos technologijos ar metodai ir jų taikymo principai);
 6. Paskutinėje skaidrėje pateikti numatomos darbo eigos planą, kuriamo produkto loginę veikimo schemą ir vizualizaciją / eskizą (veikiančio prototipo nereikia);
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 3 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkeltos į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).

BBD 2

BAKALAURO BAIGIAMASIS DARBAS 2
 
 
GYNIMŲ DATA: paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą.
 
Praktinę dalį sudaro:
 1. User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
 2. Projekto failai;
 3. Veikiantis produktas;
 4. Source kodai - grynas, "raw" kodas;
 5. Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 
 

Katedrinis gynimas

KATEDRINIS GYNIMAS
GYNIMŲ DATA: paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.   
 
DĖMESIO: po katedrinio gynimo studentams bus paskirti recenzentai.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. PDF rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus bent savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Darbo blankus galima rasti mano.vilniustech.lt sistemos Mano dokumentai >> Kita skiltyje;
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Teorinės ir praktinės dalies skaidrės;
 6. Išvados.
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 

BBD įkėlimas į sistemą

REIKALAVIMAI BAKALAURŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMUI SAUGOTI
 
 1. BBD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VILNIUSTECH“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VILNIUSTECH“ peržiūri studento įkeltą BBD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BBD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BBD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BBD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BBD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BBD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.
 4. BBD išsaugojus informacinės sistemos BBD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BBD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
 5. Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VILNIUS TECH informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BBD registrą darbų autorių sąrašą.
BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI >>>

Viešas gynimas

VIEŠAS GYNIMAS
GYNIMŲ DATOS: birželio mėn.

PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. PDF rašto dalį;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus bent savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis turi būti užpildytos mano.vilniustech.lt   sistemoje ir atpausdintos iš mano.vilniustech.lt sistemos (anotacijos nėra įsegamos į rašto darbą!);
 2. Darbo blankus galima rasti mano.vilniustech.lt sistemos Mano dokumentai >> Kita skiltyje;
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Darbo uždaviniai;
 6. Teorinės ir praktinės dalies skaidrės;
 7. Išvados.
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 
Magistro baigiamojo darbo dalį sudaro 5 gynimai:
 1. Magistro baigiamojo darbo pirmos dalies gynimas (MBD1) – pirmo semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 2. Magistro baigiamojo darbo antros dalies gynimas (MBD2) – antro semestro sesijos metu (birželio mėnesio antroje pusėje);
 3. Magistro baigiamojo darbo trečios dalies gynimas (MBD3) – trečio semestro sesijos metu (sausio mėnesio antroje pusėje);
 4. Magistro baigiamojo darbo katedrinis gynimas – ketvirto semestro metu (gegužės mėnesio antroje pusėje);
 5. Magistro baigiamojo darbo viešas gynimas – ketvirto semestro metu (birželio mėnesio pirmoje pusėje);
 
 

MBD 1

MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS 1
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. MD1 rašto dalį – APŽVALGA - PDF formatu;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus bent savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Apžvalginės dalies skaidrės.
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 

MBD 2

MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS 2
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. MBD2 rašto dalį – TEORINĖ DALIS - PDF formatu;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus bent savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Teorinės dalies skaidrės.
Prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 

MBD 3

MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS 3
 
GYNIMŲ DATOS paskelbtos egzaminų tvarkaraštyje.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. MBD3 rašto dalį – PRAKTINĖ DALIS - PDF formatu;
 2. Baigiamojo darbo metu sukurtą ir veikiantį produktą;
 3. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Praktinės dalies skaidrės.
 
Prezentacijos apimtis iki 10 skaidrių, gynimo trukmė iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
DĖMESIO: iki 2020-05-19, 8:00 apgintą MBD produktą su visais reikalingais failais (darbiniai failai, projekto failai, kodai, build'ai ir t.t.) privalo atsiųsti el.paštu crypt:ZXJuZXN0YXMuY2VwdWxpb25pc0B2aWxuaXVzdGVjaC5sdA==:xx naudojantis duomenų siuntimo platformomis. Jeigu projekto neišeina atsiųsti dėl didelės apimties, tai siųsti dalimis.
 
Praktinę dalį sudaro:
 1. User_Manual.TXT failas, kuriame aprašyta kaip paleisti ir kaip naudotis sukurtu produktu (reikalinga programinė įranga ir papildiniai, programinės įrangos nustatymai ir pan.);  
 2. Projekto failai;
 3. Veikiantis produktas;
 4. Source kodai - grynas, "raw" kodas;
 5. Išeities kodai - sukompiliuota versija;
 
 
 

Katedrinis gynimas

KATEDRINIS GYNIMAS
 
DĖMESIO: po katedrinio gynimo studentams bus paskirti recenzentai.
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Rašto dalį PDF formatu;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Darbo blankus galima rasti mano.vilniustech.lt sistemos Mano dokumentai >> Kita skiltyje;
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Apžvalginė dalis;
 6. Teorinė dalis;
 7. Praktinė dalis;
 8. Išvados.
   
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 

BD įkėlimas į sistemą

REIKALAVIMAI BAIGIAMŲJŲ DARBŲ PATEIKIMUI SAUGOTI
 
 1. BD elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje (toliau – Komisija).
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo Komisijoje, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki gynimo.
 4. BD išsaugojus informacinės sistemos BD registre, jam automatiškai suteikiamas registracijos numeris ir suformuojami reikalingi BD metaduomenys (t. y. autorius, pavadinimai, pakopa, kryptis, metai, gynimo data, padalinys ir kt.).
 5. Katedros atsakingasis darbuotojas prieš darbų gynimą Komisijoje, prisijungęs prie VILNIUS TECH informacinės sistemos katedros posistemio, patikrina, ar visi BD išsaugoti pagal šioje tvarkoje numatytus reikalavimus, ir pateikia Komisijai tvarkingai įkeltų į BD registrą darbų autorių sąrašą.

VIešas gynimas

VIEŠAS GYNIMAS
  
PRISTATYMUI TURĖTI:
 
 1. Rašto dalį PDF formatu;
 2. PPT skaidres; (Jei pristatymo metu reikia papildomos įrangos, įspėti laboratorijos darbuotojus savaitę prieš gynimą);
 
RAŠTO DARBO FORMATAVIMO REIKALAVIMAI:
 
RAŠTO DARBO PATEIKIMO REIKALAVIMAI:
 
 1. Anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis turi būti užpildytos mano.vilniustech.lt   sistemoje ir atpausdintos iš mano.vilniustech.lt sistemos (anotacijos nėra įsegamos į rašto darbą!);
 2. Darbo blankus galima rasti mano.vilniustech.lt sistemos Mano dokumentai >> Kita skiltyje;
 
PPT skaidrių turinys (naudoti oficialų VILNIUS TECH šabloną, skaidrių formatas 4:3):
 
 1. Titulinis;
 2. Darbo aktualumas/problematika;
 3. Darbo tikslas;
 4. Darbo uždaviniai;
 5. Apžvalginė dalis;
 6. Teorinė dalis;
 7. Praktinė dalis;
 8. Išvados.
 
DĖMESIO: prezentacijos apimtis NERIBOJAMA, tačiau gynimo trukmė būti iki 5 min. Skaidrės prieš gynimą turi būti įkelta į laboratorijos kompiuterį (į gynimą ateiti bent 30 minučių anksčiau).
 
 
 

Baigiamųjų darbų temų sąrašas

2021 m. Antistresinio 3D žaidimo kūrimas panaudojant VR technologijas

Autorius: MKDf-17 Tautvydas Kumštys
Vadovas: Girūta Kazakevičiūtė-Januškevičienė
Baigiamasis bakalauro darbas

Baigiamojo darbo tikslas – pasitelkiant žaidimų variklį ir virtualios realybės technologijas, sukurti antistresinį žaidimą, kurio interaktyvi aplinka kuo tikroviškiau atspindėtų realybę ir taip suteiktų žaidėjui emocinės iškrovos efektą. Atlikta mokslinės literatūros analizė apie streso malšinimo būdus ir jų taikymo metodiką. Identifikuoti panašūs antistresinio pobūdžio produktai, palyginti jų privalumai ir trūkumai. Atlikta techninės ir programinės įrangos analizė, o pasirenkant atsižvelgta į kuriamo produkto kriterijus. Panaudojant VR technologijas ir „Unity“ žaidimų variklį sukurtas antistresinis 3D žaidimas skirtas Android įrenginiams, bei lengvai prieinamai virtualios realybės įrangai.

2021 m. Įtraukios virtualios realybės aplinkos kūrimas taktinės medicinos mokymams

Autorius: MKDf-17 Gabrielė Navickaitė
Vadovas: Rytė Žiūrienė
Baigiamasis bakalauro darbas

Baigiamojo bakalauro darbo tikslas yra sukurti įtraukią aplinką, paremtą virtualios realybės technologija, skirtą taktinės medicinos mokymams. Siekiant šio tikslo darbe nagrinėjamas taktinės medicinos mokymų aplinkos kūrimas virtualios realybės erdvėje. Išnagrinėjus virtualios realybės technologijas, įtraukiančios virtualios realybės ir taktinės medicinos aplinkas bei jų pritaikymą virtualioje realybėje, pateikiamas projektas, sukurtas naudojant „HTC Vive“ įrangą ir „Unity“ programinę įrangą, ir atliktas kokybinis projekto įvertinimas. Darbą sudaro šios dalys: įvadas, taktinė medicina, virtuali realybė ir jos pritaikymo būdai, technologijų analizė, projekto įgyvendinimas, projekto kokybinis vertinimas, išvados ir literatūros sąrašas.

2021 m. Pagalbinė papildytos realybės programa skirta nuotoliniam mokymuisi

Autorius: MKDf-17 Gabrielė Zablockytė
Vadovas: Dovydas Gaižauskas
Baigiamasis bakalauro darbas

Baigiamajame bakalauro darbe yra analizuojama papildytos realybės technologija, įvertinama šios technologijos teikiama nauda nuotolinio mokymosi procesui. Įvertinus šią technologiją taikančius projektus ir nustačius dažniausiai naudojamus metodus kuriant programas, buvo sukurta pagalbinė papildytos realybės programėlė skirta nuotoliniam mokymuisi naudojant "Unity" žaidimų variklį ir papildytos realybės "ARCore" kūrimo įrankį. Siekiant nustatyti šios programėlės kokybę ir reikalingumą, buvo atlikta ir išanalizuota apklausa, paremta moksleivių nuomonėmis.