Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Dainius Paliulis
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus universitetas chemijos magistras 1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas daktaras 2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2006
Darbo patirtis
Darbovietė Pareigos Laikotarpis
Muitinės laboratorija Vyr. inžinierius 1995-1996
Vilniaus Gedimino technikos universitetas doktorantas 1996-2000
Vilniaus Gedimino technikos universitetas asistentas 2000-2003
Vilniaus Gedimino technikos universitetas docentas 2003--
Mokslo darbai, meninės kūrybos darbai
Laikotarpis Darbo pavadinimas ir aprašymas
2009-2012 Mažeikių rajono savivaldybės oro monitoringo tyrimų atlikimo paslaugos bei duomenų apie tyrimų rezultatus pateikimas
2009-2010 Teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš geležinkelių riedmenų, vertinimas ir LAND paruošimas
2010-2010 Mangano, dujinių teršalų ir fizinių parametrų matavimai AB ,,Astra"
2010-2010 Kietųjų dalelių, fizinių parametrų ir dujinių teršalų matavimai AB ,,Vilniaus baldai"
2010-2011 Aplinkos oro kokybės valdymo Klaipėdos mieste programos 2011-2013 metams parengimas
2011-2011 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos aplinkos monitoringo programos 2011-2015 m. įgyvendinimas
2011-2012 Kvapų valdymo metodinių rekomendacijų parengimas
2011-2011 Mangano, dujinių teršalų ir fizinių parametrų matavimai AB ,,Astra"
2012-2012 Kietųjų dalelių, fizinių parametrų, dujinių teršalų matavimai AB ,,Vilniaus Baldai"
2013-2013 Kietųjų dalelių, azoto oksidų ir fizinių parametrų matavimai AB ,,Vilniaus Baldai"
2013-2015 Naujos kartos konstrukcijos daugiakanalio ciklono kūrimas ir tyrimai. Vykdymo trukmė: 2013 04 – 2015 04. Finansavimo šaltinis: Europos socialinio fondo agentūra. Tyrėjas.
2013-2013 Mangano, dujinių teršalų ir fizinių parametrų matavimai AB ,,Astra"
2014-2014 ,,Komunalinių bioskaidžių atliekų biologinio (aerobinio ir anaerobinio) apdorojimo technologijų tyrimai“. Temos vadovas: prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas. Vykdytojai: doc. dr. Dainius Paliulis (atsakingas vykdytojas), dr. Violeta Bolutienė (atsakingas vykdytojas), Antonas Misevičius (vykdytojas), Simona Butkutė (vykdytoja). Vykdymo trukmė 2014 m. Finansavimo šaltinis UAB „VSA Vilnius“.
2014-2014 Dujinių teršalų tyrimai AB ,,Astra"
2014-2015 Oro kokybės tyrimai Anykščių mieste
2014-2014 Azoto oksidų, anglies monoksido ir kietųjų dalelių tyrimai AB ,,Vilniaus Baldai"
2014-2015 Oro kokybės tyrimai Anykščių mieste. Vykdymo trukmė: 2014 12-2015 05. Finansavimo šaltinis: Anykščių rajono savivaldybė. Atsakingas vykdytojas.
2015-2015 UAB ,,Mars Lietuva" darbo vietų profesinės rizikos vertinimas
2016-2017 „Tvarus energijos ir aplinkos kokybės valdymas vietos lygmeniu“. Vilniaus rajono savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo programos 2016–2020 m. parengimas. Vykdymo trukmė: 2016 01-2016 10. Finansavimo šaltinis: Norvegija. Vykdytojas
2017-2018 VGTU inžinerijos licėjaus moksleivės Vaiva Marcevičiūtės Inžinerinio ugdymo praktikos baigiamojo darbo "Nitratų kiekio vaisiuose ir daržovėse tyrimas, mažinimo būdai ir poveikis žmogaus sveikatai" Inžinerinio ugdymo praktikos konsultantas 2017 09-2018 05.
2017-2018 „Nano dalelėmis dengto anglies pluošto sorbento 5dCAD modeliavimas vandenvalos ir aplinkosaugos poreikiams“, Nr. 09.3.3-LMT-712-03-0028, EDINA kodas T0304T6596. Vykdymo trukmė: 2017 10-2018 04. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslų taryba. Mokslinis VGTU studentės Ramintos Žurauskaitės vadovas.
2017-2020 Mažo bioreaktoriaus su trijų fazių sistema biodujoms gaminti ir jų valymo tyrimai bei kūrimas“. Vykdymo trukmė: 2017 10– 2020 09. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslų taryba. Vyresnysis mokslo darbuotojas.
2018-2021 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0003. Vykdymo trukmė: 2018 07– 2021 05. Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (Europos regioninės plėtros fondas). Vyresnysis mokslo darbuotojas.
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
04T 2009. Petkuvienė Jolita; Paliulis Dainius. Experimental research of road maintenance salts and molasses ("Safecote") corrosive impact on metals. Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius: Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 17, no. 4 (2009), p. 236-243. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2009
04T 2011. Kačkytė Vaiva, Grigiškis Saulius, Paliulis Dainius, Aikaitė-Stanaitienė Jolanta, Usage of plants for fat-polluted soil treatment // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 4 (2011) p. 316-325. 2011
04T 2011. Pundytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Paliulis Dainius, Anthropogenic effects on heavy metals and macronutrients accumulation in soil and wood of Pinus sylvestris L // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 1 (2011) p. 34-43. 2011
04T 2011. Idzelis Raimondas Leopoldas, Bolut Slavomir, Bolutienė Violeta, Paliulis Dainius, Radiological investigation of red fox (Vulpes vulpes) in Lithuania // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 19, no. 1 (2011) p. 53-61. 2011
04T 2011. Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Assessment of air quality using diffusive samplers and ADMS-Urban // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 57, no. 3 (2011) p. 129-136. 2011
04T 2011. Dumčius Algirdas, Paliulis Dainius, Kozlovska Justyna, Selection of investigation methods for heavy metal pollution on soil and sediments of water basins and river bottoms: a review // Ekologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla.. ISSN 0235-7224. Vol. 57, no. 1 (2011) p. 30-38. 2011
02P, 04T 2012. Vasiliauskienė Vaida, Šerevičienė Vaida, Girgždienė Raselė, Paliulis Dainius, Relative humidity and temperature impact to ozone and nitrogen oxides removal rate in the experiment chamber // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 20, no. 1 (2012) p. 35-41. 2012
04T 2012. Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Influence of temperature and relative humidity on the performance of nitrogen dioxide diffusive sampler // Research journal of chemical sciences, Bangalore : Indian academy of sciences. ISSN 2231-606X. Vol. 2, iss. 5 (2012) p. 89-92. 2012
04T 2014. Fatajeva Elnara, Gailiūtė Indrė, Paliulis Dainius, Grigiškis Saulius, The use of Acinetobacter sp. for oil hydrocarbon degradation in saline waters // Biologija, Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0146. Vol. 60, no. 3 (2014) p. 126-133. 2014
04T 2014. Paliulis Dainius, Assessment of lake bottom sediment pollution by lead and cadmium // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 23, iss. 4 (2014) p. 1273-1279. 2014
04T 2014. Baltrėnas Pranas, Paliulis Dainius, Vaiškūnaitė Rasa, Experimental investigations and evaluation of pollutant emissions into ambient air by rolling stock engines // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 23, iss. 3 (2014) p. 673-680. 2014
04T 2014. Šerevičienė Vaida, Baltrėnas Pranas, Baltrėnaitė Edita, Marčiulaitienė Eglė, Paliulis Dainius, Investigation of NO2 behaviour in the temperate continental climate road environment // Water, air and soil pollution, Dordrecht, Netherlands : Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 225, no. 9 (2014) p. [2173-2182]. 2014
2014. Difuzinis ėmiklis. Autoriai: Paliulis Dainius, Šerevičienė Vaida, 2014-03-25. Autoriaus indėlis 0,50 2014
04T 2015. Pilecka Jolanta, Bradulienė Jolita, Paliulis Dainius, Švino ir cinko kaupimasis žuvyse, gyvenančiose Kairių sąvartyno vandens ekosistemose // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 418-423. 2015
04T 2015. Mancinelli Enrico, Baltrėnaitė Edita, Baltrėnas Pranas, Paliulis Dainius, Passerini Giorgio, Almas Asgeir R., Trace metal concentration and speciation in storm water runoff on impervious surfaces // Journal of environmental engineering and landscape management, Vilnius : Technika. ISSN 1648-6897. Vol. 23, no. 1 (2015) p. 15-27. 2015
04T 2015. Paliulis Dainius, Adsorptive removal of Pb2+ ions from aqueous solutions by peat // Polish journal of environmental studies, Olsztyn : HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 24, iss. 3 (2015) p. 1213-1218. 2015
04T 2015. Kulikauskaitė Dovilė, Paliulis Dainius, Formaldehyde removal from wastewater applying natural zeolite // Mokslas - Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015) p. 443-448. 2015
2016. Mancinelli Enrico; Baltrėnaitė Edita; Baltrėnas Pranas; Paliulis Dainius; Passerini Giorgio. Trace metals in biochars from biodegradable by-products of industrial processes. Water, air and soil pollution. Dordrecht, Netherlands: Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 227, no. 6 (2016), p. 1-21. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.500] 2016
04T 2016. Mancinelli Enrico; Baltrėnaitė Edita; Baltrėnas Pranas; Paliulis Dainius; Passerini Giorgio. Trace metals in biochars from biodegradable by-products of industrial processes. Water, air and soil pollution. Dordrecht, Netherlands: Springer. ISSN 0049-6979. Vol. 227, no. 6 (2016), p. 1-21. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.500] 2016
04T 2016. Paliulis Dainius. Removal of formaldehyde from synthetic wastewater using natural and modified zeolites. Polish journal of environmental studies. Olsztyn: HARD Publishing Company. ISSN 1230-1485. Vol. 25, no. 1 (2016), p. 251-257. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500] 2016
04T 2017. Khaledian Yones; da Silva Pereira Paulo Alexandre; Brevik Eric C.; Pundytė Neringa; Paliulis Dainius. The influence of organic carbon and pH on heavy metals, potassium, and magnesium levels in Lithuanian podzols. Land degradation & development. Bognor Regis: John Wiley & Sons. ISSN 1085-3278. vol. 28, iss. 1 (2017), p. 345-354. [M.kr.:N 003; N 006] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2017
04T 2017. Paliulis Dainius; Krinickaitė Aistė. Removal of lead (Pb2+) from synthetic wastewater using calcium pectate. Bulgarian chemical communications. Sofia: Institute of Chemical Engineering-BAS. ISSN 0324-1130. Vol. 49, no. 4 (2017), p. 868-873. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429] 2017
04T 2017. Ignatavičius Gytautas; Valskys Vaidotas; Bulskaya Ina; Paliulis Dainius; Zigmontienė Aušra; Satkūnas Jonas. Heavy metal contamination in surface runoff sediments of the urban area of Vilnius, Lithuania. Estonian journal of earth sciences. Tallinn: Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-4728. Vol. 66, Iss. 1 (2017), p. 13-20. [M.kr.:N 005; N 012] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2017
04T 2018. Paliulis Dainius; Bradulienė Jolita. Measurement of ambient air pollution with SO2 applying lichens and passive samplers. Annual set the environment protection = Rocznik ochrona środowiska. Koszalin: Middle Pomeranian Scientific Society of The Environment Protection. ISSN 1506-218X. vol. 20 (2018), p. 89-108. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.429] 2018
04T 2018. Paliulis Dainius; Bradulienė Jolita. Measurement of ambient air pollution with SO2 applying lichens and passive samplers. Annual set the environment protection = Rocznik ochrona środowiska. Koszalin: Middle Pomeranian Scientific Society of The Environment Protection. ISSN 1506-218X. vol. 20 (2018), p. 89-108. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 1.429] 2018
04T 2018. Seniūnaitė Jurgita; Vaiškūnaitė Rasa; Paliulis Dainius. Coffee grounds as low-cost adsorbent for the removal of copper (II) and lead (II) from aqueous solutions. Bulgarian chemical communications. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences. ISSN 0324-1130. Vol. 50, iss. 1 (2018), p. 74-81. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2018
04T 2019. Vasarevičius Saulius; Danila Vaidotas; Paliulis Dainius. Application of stabilized nano zero valent iron particles for immobilization of available Cd2+, Cu2+, Ni2+, and Pb2+ ions in soil. International journal of environmental research. .. ISSN 1735-6865. vol. 13, iss. 3 (2019), p. 465-474. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.714] 2019
04T 2019. Baltrėnas Pranas; Paliulis Dainius; Kolodynskij Vitalij. The experimental study of biogas production when digesting chicken manure with a biochar additive. Greenhouse gases: science and technology. San Francisco: Society of Chemical Industry and John Wiley & Sons, Ltd.. ISSN 2152-3878. vol. 9, iss. 4 (2019), p. 837-847. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.786] 2019
04T 2019. Paliulis Dainius; Baltrėnas Pranas. Spatial evaluation of NO2, SO2, PM10 and BTEX concentrations in urban ambient air. Environmental engineering and management journal. Iasi: “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi. ISSN 1582-9596. vol. 18, iss. 3 (2019), p. 555-562. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2019
04T 2020. Albrektienė Ramunė; Paliulis Dainius. Investigation of lead removal from drinking water using different sorbents. Ecological chemistry and engineering S-Chemia i inzynieria ekologiczna S. Opole: Society of Ecological Chemistry and Engineering. ISSN 1898-6196. vol. 27, iss. 1 (2020), p. 67-82. [M.kr.:T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 1.143] 2020
04T 2020. Dauknys Regimantas; Mažeikienė Aušra; Paliulis Dainius. Effect of ultrasound and high voltage disintegration on sludge digestion process. Journal of environmental management. London: Elsevier Ltd.. ISSN 0301-4797. vol. 270 (2020), p. 1-8. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.571] 2020
Pagrindiniai metodiniai darbai
Metai Pavadinimas
2004 Paliulis Dainius. Aplinkos taršos nustatymo metodai : mokomoji knyga. Vilnius: Technika, 2004. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 7.357]
2012 Paliulis Dainius, Aplinkos chemija ir vandenų apsauga // ISBN 9786094576872 (2012), [psl.: 118]
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2005-01-01 Paliulis Dainius, Sabina Jekaterina, Experimental research on the heavy metal removal from contaminated water by synthetic sobents // The 6th International Conference Environmental Engineering, Vilnius : Technika, 2005 p. 208-211. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2006-05-15 International conference of Waset in Ancona,Italy. 2006.
2006-11-01 P. Vaitiekūnas, V. Vaišis, D. Paliulis. Simulation of convective- conductive-radiative heat transfer in a cooling basin International conference Phoenics. United Kingdom, London.
2007-01-01 Kozlovskaja Anželika, Paliulis Dainius, Experimental research of heavy metals sorption from water with use of activated carbon // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 397-402.
2007-01-01 Ūselytė Ingrida, Paliulis Dainius, Accumuliation of heavy metals in the grass plants and animals // Aplinkos apsaugos inžinerija: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis", įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 29 d., pranešimų medžiaga, Vilnius : Technika, 2007 p. 409-414.
2008-01-01 Ūselytė Ingrida, Paliulis Dainius, Experimental investigations of heavy metals Cr and Pb concentrations in the soil of railway section Kazlų Rūda – Jūrė // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 208-216.
2008-01-01 Paliulis Dainius, Ūselytė Ingrida, Couch William J., Experimental investigations of heavy metals concentrations in the ground of section Kazlu Ruda – Jure // The 7th International conference "Environmental engineering": selected papers, May 22-23, 2008 Vilnius, Lithuania. Vol. 1, Vilnius : Technika, 2008 p. 267-273. [Duomenų bazės: ISI Proceedings];
2008-03-01 Kairytė Jolita, Paliulis Dainius, De-icing salts-induced corrosion of the metallic parts of bridges // 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos APLINKOS APSAUGOS INŽINERIJA (2008 m. balandžio 3 d.) straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2008 p. 553-564.
2008-05-01 Paliulis Dainius, Ūselytė Ingrida, Couch William J., Experimental investigations of heavy metals concentrations in the ground of section Kazlu Ruda – Jure // The 7th International conference "Environmental engineering", Vilnius : Technika, 2008 p. [1-7].
2009-03-01 Kačkytė Vaiva; Grigiškis Saulius; Paliulis Dainius. Investigation of the effect of initial C / N ratio on temperature in compostable mixtures with high fat content. Presentations of the Thematic Conference "Environmental Engineering" of the 12th Lithuanian Young Scientists Conference "Science - the Future of Lithuania" in 2009 (April 2, 2009): [CD]. Vilnius: Technology 2009, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:T 004] [Number of authors: 0.286]
2009-04-01 Kačkytė Vaiva; Grigiškis Saulius; Paliulis Dainius. Kompostuojamų mišinių, su dideliu riebalų kiekiu, pradinio C/N santykio įtakos temperatūrai tyrimas. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai : [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-4]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009-04-01 Šerevičienė Vaida; Paliulis Dainius. Difuzinių kaupiklių taikymas aplinkosauginiuose tyrimuose. 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2009 metų teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija" (2009 m. balandžio 2 d.) pranešimai : [CD]. Vilnius: Technika 2009, 2009, p. [1-6]. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011-01-01 BLAGNYTĖ Rūta, Paliulis Dainius, Determination of heavy metals in mosses (PYLAISIA POLYANTHA) along the high – intensive traffic flow in Geležinis vilkas street (Vilnius, Lithuania) // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 31-36. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2011-01-01 Pundytė Neringa, Baltrėnaitė Edita, da Silva Pereira Paulo Alexandre, Paliulis Dainius, Heavy metals and macronutrients transfer from soil to Pinus Sylvestris L // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania CD, Vilnius : Technika, 2011 p. 308-312.
2011-01-01 Dumčius Algirdas, Paliulis Dainius, Reuse possibilities of Talša lake sediments polluted with heavy metals // Aplinkos apsaugos inžinerija, Vilnius : Technika, 2011 p. 52-58.
2011-01-01 Šerevičienė Vaida, Paliulis Dainius, Vasiliauskienė Vaida, Laboratory and field testing of new design nitrogen dioxide diffusive samplers // 8th International Conference "Environmental Engineering", May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, Vilnius : Technika, 2011 p. 347-351. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2012-01-01 Kapustinskaja Justina, Paliulis Dainius, Researches of environmental pollution by heavy metals applied bee products as bioindicators // 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2012 p. 207-213.
2013-03-01 Tatol Mark, Paliulis Dainius, Researches of Zn Sudotėlis lake bottom sediments and their future application possibilities // 16-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2013 m. balandžio 11 d. straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2013 p. 123-128.
2014-01-01 Paliulis Dainius, Bubėnaitė Jovita, Effect of pH for lead removal from polluted water applying peat // 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers, Vilnius : Technika, 2014 p. [1-7]. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
2014-01-01 Pranas Baltrėnas, Dainius Paliulis, Žilvinas Venckus. ICEAFS 2014: International Conference on Environment, Agriculture and Food Sciences. Lisbon, Portugal, 2014. EXPERIMENTAL RESEARCH OF SMOKE IMPACT ON THE PERFORMANCE OF CYLINDRICAL EIGHT CHANNEL CYCLONE.
2014-03-01 Bubėnaitė Jovita, Paliulis Dainius, Lead removal from aqueous solutions at ph 3 by peat sorption // 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys, Vilnius : Technika, 2015 p. 27-32.
2015-03-01 2015 - Kulikauskaitė Dovilė; Paliulis Dainius. Formaldehyde removal from wastewater applying natural zeolite. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 443-448. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015-03-01 2015 - Bubėnaitė Jovita; Paliulis Dainius. Lead removal from aqueous solutions at ph 3 by peat sorption. 17-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2014 m. balandžio 10 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2015. ISSN 2029-5456, p. 27-32. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015-03-01 2015 - Pilecka Jolanta; Bradulienė Jolita; Paliulis Dainius. Švino ir cinko kaupimasis žuvyse, gyvenančiose Kairių sąvartyno vandens ekosistemose. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 4 (2015), p. 418-423. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016-03-01 2016 - Motiejūnas Mindaugas; Paliulis Dainius. Cheminės ekstrakcijos metodo taikymas sunkiaisiais metalais užteršto dirvožemio valymui. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 19th conference of Lithuanian junior researchers "Science - Future of Lithuania" "Environmental Protection Engineering" 7 April 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 130-138. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016-03-01 2016 - Karklina Katrina; Kirsanovs Vladimirs; Veidenbergs Ivars; Blumberga Dagnija; Paliulis Dainius. Downdraft gasifier industrial experiment. 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2016 m. balandžio 7 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-5456, p. 74-80. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017-05-01 2017 - Šerevičienė Vaida; Vasiliauskienė Vaida; Paliulis Dainius; Aleknaitė Jurgita. Integrated evaluation of road transport pollution impact on the urban air. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-12. [M.kr.:N 002; T 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018-01-01 2018 - Pavlovska Dorota; Albrektienė Ramunė; Paliulis Dainius. Švino šalinimo iš vandens naudojant alternatyvius sorbentus tyrimas. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2018. ISSN 2029-7157, p. 112-117.
2018-01-01 2018 - Žurauskaitė Raminta; Paliulis Dainius; Valentukevičienė Marina. Nano dalelėmis dengto anglies pluošto sorbento modeliavimas pritaikant aplinkosauginėms reikmėms. 21-osios jaunujų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Statyba", vykusios 2018 m. kovo 30 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“ „ Civil engineering“ , 30 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018, p. 1-7.
2019-08-01 Pranas Baltrėnas; Dainius Paliulis; Vitalij Kolodynskij.Experimental research of biogas production by using chicken manure bioloadings with wood biochar additive. 11th Edition of International Conference on. Advances in Microbiology and Public Health. August 19-20, 2019. Vienna, Austria.
2020-05-01 2020 - Heang Sorphea; Albrektienė Ramunė; Paliulis Dainius. Investigation of lead and iron removal from groundwater using sapropel and quartz sand. 11th International conference "Environmental Engineering", 21-22 May 2020, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020, p. 1-10. [M.kr.:T 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B2 B2 B2
rusų C1 C2 B2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Antrosios pakopos Fizikiniai ir cheminiai procesai aplinkoje
Antrosios pakopos Atmosferos kontrolė ir apsauga
Pirmosios pakopos Atmosferos apsauga
Pirmosios pakopos Aplinkos chemija
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
Drezdeno technikos universitetas Vokietija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą 2000-2000
Drezdeno technikos universitetas Vokietija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą 2002-2002
Vizėjaus politechnikos universitetas Portugalija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų Erasmus programą 2003-2003
Lulea technologijos universitetas Švedija Paskaitų skaitymas pgal dėstytojų mainų programą Erasmus 2003-2003
Bolonijos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2004-2004
Ankonos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2005-2005
Mikelli politechnikos mokykla Suomija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2005-2005
Ankonos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2006-2006
Ankonos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų Erasmus programą 2007-2007
Ankonos universitetas Italija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2009-2009
Inholando universitetas Olandija Paskaitų skaitymas pgal dėstytojų mainų programą Erasmus 2010-2010
Francisko Pessoa universitetas Portugalija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų Erasmus programą 2011-2011
Rygos technologijos universitetas Latvija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų Erasmus programą 2012-2012
Lulea technologijos universitetas Švedija Praktinė stažuotė analitinių instrumentų srityje 2013-2013
AB "Vilniaus baldai" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2013-2013
UAB "Paroc" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2013-2013
UAB "Vilniaus energija" Lietuva įgyti praktinės patirties pagal dėstomų dalykų tematiką ir gebėti ją taikyti dėstomuose dalykuose; naujų užduočių pratimams arba laboratoriniams darbams parengimas 2013-2013
Ostravos technikos universitetas Čekija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2014-2014
Ostravos technikos universitetas Čekija Paskaitų skaitymas pagal dėstytojų mainų programą Erasmus 2015-2015
Varšuvos gamtos mokslų universitetas Lenkija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus+ programą 2016-2016
Rygos technikos universitetas Latvija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus+ programą 2017-2017
Žilinos universitetas Slovakija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus+ programą 2017-2017
Rygos technikos universitetas Latvija Skaityti paskaitas pagal Erasmus+ programą 2018-2018
Varšuvos gamtos mokslų universitetas Lenkija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus+ programą 2018-2018
Rygos technikos universitetas Latvija Skaityti paskaitas pagal Erasmus+ programą 2019-2019
Varšuvos gyvybės mokslų universitetas Lenkija Paskaitų skaitymas pagal Erasmus+ programą 2019-2019
Dalyvavimas projektuose
Laikotarpis Projekto aprašymas
2008-2012 Mažų gabaritų bioreaktorius, BIOREACTOR, E!4528
2013-2015 Naujos kartos konstrukcijos daugiakanalis ciklonas. Akronimas DAKACIKAS.
2017-2020 Mažo bioreaktoriaus su trijų fazių sistema biodujoms gaminti ir jų valymo tyrimai bei kūrimas“. Vykdymo trukmė: 2017 10– 2020 09. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslų taryba. Vyresnysis mokslo darbuotojas.
2018-2021 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0003. Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (Europos regioninės plėtros fondas).
Narystė tarptautinėse organizacijose, komitetuose, ekspertinė veikla, dalyvavimas redkolegijose
Laikotarpis Pavadinimas
2019-- Žurnalo Polish Journal of Environmental Studies redkolegijos narys