Rolandas Drejeris

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2019 - Drejeris Rolandas; Drejerienė Eglė. Procedural Model for Maintenance Service Penetration into the Mature Market: The Case of Lithuania. Tehnicki vjesnik-Technical Gazette. Slavonski Brod: University of Osijek. ISSN 1330-3651. vol. 26, 1 (2019), p. 72-79. [M.kr.:M 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Drejerienė Eglė; Drejeris Rolandas. Systematic approach to a new service ideas conceptualisation: quantitative decision making. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-2785. vol. 28, iss. 3 (2017), p. 323-333. [M.kr.:M 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2017 - Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. Assessment of business conditions benevolence: case of occupational safety and health services. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. vol. 18, iss. 3 (2017), p. 505-520. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2013 - Drejeris Rolandas; Bivainis Juozas; Tunčikienė Živilė; Drejerienė Eglė. Determining the purposefulness of new services on the grounds of the results of quantitative analysis. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. vol. 14, no. 4 (2013), p.791-805 :. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2010 - Tunčikienė Živilė; Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. Integrated DSS for strategic planning in public institutions. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 11, no. 4 (2010), p. 671-688. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Arts & Humanities Citation Index (AHCI) arba Emerging Source Citation Index (ESCI) referuojamuose leidiniuose, arba Science Citation Index Expanded (SCIE) arba Social Science Citation Index (SSCI) referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio (JIF, angl. Journal Impact Factor)

2019 - Drejeris Rolandas; Oželienė Danguolė. Modelling environmental actions of corporate sustainable activity: evidence from Lithuania. Central European business review. Prague: University of Economics. ISSN 1805-4854. vol. 5, iss. 8 (2019), p. 69-93. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.786]
2015 - Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. Entrepreneurship ecosystem : methodological approaches to functions’ review of public sector institutions. Entrepreneurship and sustainability issues.. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 2, iss. 3 (2015), p. 118-132. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Drejeris Rolandas; Oželienė Danguolė. New approach to the technological aspect of corporate sustainable development. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1648-0627. vol. 20 (2019), p. 363-371. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Drejeris Rolandas; Drejerienė Eglė. Necessity and content of the hospitals food department production personnel planning. Journal of Hygienic Engineering and Design. Skopje: Consulting and Training Center KEY. ISSN 1857-8489. vol. 26 (2019), p. 134-140. [M.kr.:M 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Beinoraitė Šarūnė; Drejeris Rolandas. Gyventojų verslumo matavimo modelis. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 15, no. 3 (2014), p. 199-209. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2009 - Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų technologijos tinkamumo daugiakriterinis vertinimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 2 (2009), p. 93-106. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2009 - Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų įdiegimo vertinimo modelis. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 10, no. 4 (2009), p. 269-275. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2008 - Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų idėjų vertinimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 9, no. 1 (2008), p. 5-16. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Tik Scopus (Elsevier) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų diegimo tikslingumo pagrindimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 8, no. 3 (2007), p. 119-130. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų įdiegimo modelio tobulinimas. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. T. 7, nr. 1 (2006), p. 14-21. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

2015 - Tunčikienė Živilė; Drejeris Rolandas. New attitude to functions reviews of public institutions. Journal of business law and ethics. Madison: American Research Institute for Policy Development. ISSN 2372-4862. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 1-19. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2015 - Oželienė Danguolė; Drejeris Rolandas. Įmonių darnios plėtros vertinimo metodinio potencialo analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : Business in XXI Century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 2 (2015), p. 189-198. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Drejeris Rolandas; Okunevičiūtė Neverauskienė Laima; Zabarauskaitė Rasa. Structural changes of Lithuanian postal services: possibilities of penetration. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. Vol. 93, no. 2 (2014), p. 98-115. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2013 - Drejeris Rolandas; Oželienė Danguolė. Naujų paslaugų bandomosios rinkodaros veiksmų modeliavimas. Management theory & studies for rural business & infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas; Vilnius: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1822-6760. T. 35, Nr. 1 (2013), p. 32-40. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Drejeris Rolandas; Daukševičiūtė Irena. Marketingo programos optimizavimo metodų ir priemonių pasirinkimas. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija.. ISSN 1822-6760. T. 35, nr. 2 (2013), p. 199-206. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Drejeris Rolandas. Process model of ideas generation for service innovations designing of agricultural sector. Economics and rural development: research papers /Aleksandras Stulginskis University, Latvia University of Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). Akademija: ASU Publishing House. ISSN 1822-3346. Vol. 8, no. 2 (2012), p. 23-30. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Drejeris Rolandas; Daukševičiūtė Irena. Komercinių bankų marketingo sąnaudų vertinimas. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija.. ISSN 1822-6760. 2012, Nr. 3(32), p. 31-39. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2011 - Drejeris Rolandas; Užuotienė Jūratė. Naujų patiekalų technologijos planavimo problema maitinimo versle ir jos sprendimo gairės. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law. Vilnius: Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla. ISSN 1822-9530. T. 6, nr. 2 (2011), p. 349-366. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2009 - Drejeris Rolandas. New service conception assessment. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 1(14), p. 70-76. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2009 - Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų komercializavimo problema ir jos sprendimo gairės. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 2(15), p. 38-46. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2009 - Drejeris Rolandas; Zinkevičiūtė Virgilija; Zinkevičiūtė Virgilija. Modeling of a new service concept development process. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law / Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Vilnius: VTVK. ISSN 1822-9530. T. 4 (2009), p. 22-36. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2007 - Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų technologijos planavimas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2007, Nr. 1(8), p. 62-70. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Oželienė Danguolė; Drejeris Rolandas. Content of environmental component of sustainable development in the enterprise activity. Journal of system and management sciences (JSMS). Yuenlong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 6, no. 2 (2016), p. 52-71. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2015 - Drejeris Rolandas; Vestertė Jurga. New public service development : identifying elements of process model. Journal of System and Management Sciences (JSMS). Yuenlong, Hong Kong: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 1816-6075. Vol. 5, no. 3 (2015), p. 65-83. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2014 - Drejeris Rolandas; Jakučiūnaitė-Kubertavičienė Regina. Kūrybingumo ugdymo ir vertinimo galimybės fotografijos technologijos studijų programos dalykuose. Technologijos ir menas : tyrimai ir aktualijos. Vilnius: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. ISSN 2029-400X. 2014, Nr. 5, p. 6-15. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2008 - Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų garantijos planavimas. Verslas, vadyba ir studijos'2007: mokslo darbai = Business, management and education'2007: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2008, p. 168-181. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2006 - Drejeris Rolandas. Ne pelno siekiančio dietinio maitinimo įstaigos gamybos personalo poreikio planavimo būtinumas. Personalo vadyba. Vilnius: Ekonomikos mokymo centras. ISSN 1392-5385. 2006, Nr. 4(74), p. 2-7. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų įdiegimo tobulinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai. Verslas, vadyba ir studijos'2005: mokslo darbai = Business, management and education'2005: research papers. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2006, p. 20-31. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2006 - Drejeris Rolandas. Methodology for the reasoning of new service development purposefulness based on conformity to the company objectives. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2006, Nr. 2(7), p. 46-51. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų įdiegimo tobulinimas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos : Ernesto Galvanausko tarptautinė mokslinė konferencija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2005, Nr. 5, p. 89-97. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Mokslinių konferencijų darbų leidiniuose paskelbti straipsniai

Web of Science (Clarivate Analytics) duomenų bazės Conference Proceedings Citation Index (CPCI) referuojamuose konferencijų darbų leidiniuose

2014 - Drejeris Rolandas; Tunčikienė Živilė. Planning actions of new service technology creating. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vol. 2. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 479-486. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Drejeris Rolandas; Kavolynas Arnas. Multi-criteria evaluation of building sustainability behavior. The 2-dn International scientific conference „Contemporary issues in business, management and education 2013". Amsterdam: Elsevier. 2014, p. 502-511. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Drejeris Rolandas; Drejerienė Eglė. Modelling actions for planning of new dishes technology. Economic Science for Rural Development 2014 : 15th International Scientific Conference Proceedings, Jelgava, LLU ESAF, 24-25 April 2014. Jelgava.. ISBN 9789934846632. 2014, № 35, p. 265-273. [M.kr.:M 001; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2012 - Drejeris Rolandas; Tvarijonavičienė Eglė. Modelling process of new medical service ideas generation. The 7th international scientific conference "Business and Management 2012", May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-4441, p. 624-630. [M.kr.:M 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2010 - Drejeris Rolandas; Tunčikienė Živilė. Complex assessment of the methods for new service idea generation. The 6th International Scientific Conference Business and Management 2010: selected papers. May 13-14, 2010. Vol. 2. Vilnius: Technika. ISSN 2029-4441. 2010, p. 603-610. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. The complex assessment of new service development. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 346-352. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Recenzuojamuose konferencijų darbų leidiniuose, nereferuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse

2022 - Karvelienė Laura; Drejeris Rolandas. Maisto pramonės įmonių valdymo sprendimų priėmimo proceso modelis taikant LEAN metodiką. 25-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2022 m. spalio 13 d. Vilnius = Proceedings of the 25th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 13 October 2022, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2022, p. 404-409. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2021 - Drejeris Rolandas; Staškūnaitė Aistė. Baldų gamybos ir pardavimo lyderio nustatymas Utenos regione. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 85-92. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2021 - Pašukevičiūtė Žaneta; Drejeris Rolandas. Aviacijos sistemos darbuotojų poreikio tobulėti iššūkiai. 24-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21 d. Vilnius = Proceedings of the 24th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and management", 21 October 2021, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2021, p. 210-222. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2019 - Valiūnas Deimintas; Drejeris Rolandas. Darbuotojų pasitenkinimą darbu formuojantys veiksniai. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13 d. Vilnius = Proceedings of the 22nd Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Economics and Management", 13 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2019. ISSN 2029-7149, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Lipaj Nika; Drejeris Rolandas. Vidaus kontrolės tobulinimo kryptys: teoriniai aspektai. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-10. [M.kr.:S 000; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2017 - Aršauskaitė Justina; Drejeris Rolandas. Personalo priešinimosi inovatyviems pokyčiams priežasčių analizė. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-7. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Oželienė Danguolė; Drejeris Rolandas. Darnios plėtros aplinkosaugos komponento raiška įmonės veikloje. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-10. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2016 - Oželienė Danguolė; Drejeris Rolandas. Technologinis aspektas įmonės darnios plėtros modeliavime. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016, p. 1-11. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Drejeris Rolandas; Vestertė Jurga. Naujų viešųjų paslaugų kūrimo proceso modeliavimas. 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2016 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2016 m. vasario 11 d. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-7149, p. 1-9. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2014 - Grigaitė Lina; Drejeris Rolandas. Informacinių technologijų įmonių pardavimų skatinimo veiksnių tyrimas. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 1-10. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Pakarklytė Ingrida; Drejeris Rolandas. Betono gamybos įmonių marketingo strategijos rengimo modelis. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 30-37. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Palevičius Marius; Drejeris Rolandas. Pardavimų skatinimo priemonių pasirinkimas inžinerinės įrangos pardavimo įmonėse. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2013 m. vasario 7 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. 63-68. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2012 - Joneikytė Neringa; Drejeris Rolandas. Nekilnojamojo turto plėtros vertinimo darnos požiūriu modelis. 15-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2012 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2012 m. vasario 2 d. [CD]. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7149, p. [1-8]. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2012 - Daukševičiūtė Irena; Drejeris Rolandas. Measuring marketing efficiency and optimising marketing programmes. Contemporary issues in business, management and education'2012 [elektronininis išteklius], 15 November, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-7963, p. 281-293. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2008 - Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. The complex assessment of new service development. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [CD] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 506-512. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų darbų leidiniuose

2006 - Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų įdiegimo tikslingumo pagrindimo aktualijos. Verslas XXI amžiuje : 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2006 m. vasario 9 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9789955281085, p. 12-18. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2005 - Drejeris Rolandas. Naujos paslaugos įdiegimo modelio kūrimas sistemų teorijos požiūriu. Verslas XXI amžiuje : 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 2005 m. vasario 10 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986059313, p. 115-120. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Kituose leidiniuose publikuotos konferencijų pranešimų tezės

2016 - Drejeris Rolandas. Procedural model of actions for new dietary meals technology designing. Food quality and safety, health and nutrition: Nutricion 2016, 1-2 December, 2016, Skopje, Macedonia: book of abstracts. Skopje: Consulting and training center - Key, 2016. ISBN 9786084565109, p. 51-53. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Bivainis Juozas; Drejeris Rolandas. The complex assessment of new service development. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : conference proceedings [abstracts] / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282686, p. 173-174. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitų konferencijų pranešimų tezės

2015 - Stungurienė Stanislava; Kubertavičienė Regina; Drejeris Rolandas; Stakėnienė Jurgita. The psychological problems of project management in rural tourism. International scientific virtual conference "Business psychology - gateway to sustainable and successful business", February 11–12, 2015 : abstract book. Riga: RISEBA, 2015, p. 23. [M.kr.:S 006] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Monografijos

2015 - Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai : nuo idėjų generavimo iki sėkmės vertinimo : monografija. Akademija, Kauno r: Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 15.214]
2015 - Larina Y.S; Molodozhenia M. S.; Karkalíková Marta; Nusinov V. Y.; Adamovska V. S.; Derzhak N. А.; Nadyon A. A.; Romakhova O. A.; Kucheruk G. Y.; Voychenko T. O.; Kovalenko O. V.; Ryabchyk A. V.; Kot Е. V.; Borysova A. A.; Androsov V. Y.; Barylovych O. M.; Lutsii K. M.; Shtuler I. J.; Moroz L. I.; Nesterenko S. S.; Kutlina I. Y.; Stepanenko S. V.; Nepokupna T. A; Chernishova L. О.; Kozub V. О.; Chetveryk O. V.; Malinovska O. Y.; Korol S. Ya.; Buriak R. I.; Kovbatyuk M. V.; Bratishko Yu.S.; Posilkina O. V.; Shtal T. V.; Tishchenko O. O.; Khusainov R. V; Drejeris Rolandas; Melnyk N. O.; Danchenko L. G.; Chervina Y. V.; Filippova V. D.; Kovalska N. M.; Kasatkin D. Yu.; Kasatkina O. M.; Okhrimenko G.; Budnik V. A.; Korniyko Ya.R.; Illyashenko S. M.; Shypulina Yu.S.; Illyashenko N. S.; Galchynska Julia; Shulpina N. V.; Kniazieva O. A.; Kalugina N. A.; Afanasieva O. P.; ZheguS O. V.; Pedko I.; Kutlina I. Y.; Nesterenko S. S.; Smyrnov I. G.; Gladka I. V.; Romanenko L. F.; Romanenko O. O.; Piskorska G. A.; Yakovenko N. A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society: local and global aspects : collective monograph. St. Louis, Missouri: KHUSAR Group, 2015. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 39.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų modeliavimas. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2009. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.286]
2008 - Drejeris Rolandas. Naujų paslaugų modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S). Vilnius: Technika, 2008. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.071]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2016 - Andriušaitienė Daiva; Drejeris Rolandas; Jakutis Algirdas; Petraškevičius Vladislavas; Stepanovas Artūras. Ekonomikos teorija : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 29.143]

Mokomosios knygos

2011 - Drejeris Rolandas. Maitinimo įmonių veiklos vadyba. Vilnius: Baltos lankos, 2011. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 24.500]
2006 - Adamonis Kęstutis; Bradulskis Saulius; Drejeris Rolandas; Jasevičienė Lilija; Petkevičienė Laisvutė; Rimkūnienė S.; Venskutonis Donatas. Maitinimosi priežiūros vadyba : mokomoji medžiaga. Vilnius: Homo liber, 2006. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 24.571]
2004 - Drejeris Rolandas. Maitinimo įmonių darbo organizavimas. Vilnius: Kronta, 2004. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.285]